Condicions Generals de Venta

Condicions Generals de Venta

1. TRAMITACIÓ DE COMANDES I EXPEDICIONS

 • Hidráulicas HMT, S.A. entén com a rebuda una comanda un cop el Client l’ha confirmada por fax, e-mail, telèfon o personalment.
 • El Client informarà sobre el mitjà de transport requerit.
 • Hidráulicas HMT, S.A. facilita un termini de lliurament merament informatiu i qualsevol retard en el mateix no serà causa de cap responsabilitat.
 • La mercaderia sempre és situada als nostres magatzems de Les Franqueses del Vallès (Barcelona). Qualsevol anomalia produïda durant el transport haurà de ser reclamada a l’agència contractada.
 • Els preus no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i aquest es carregarà sempre en factura.
 • No s’admeten les devolucions de mercaderia sense l’autorització prèvia i formal de Hidráulicas HMT, S.A.
 • Els Embalatges no estan inclosos en els preus expressats a menys que s’indiqui.

2. GARANTIES

 • La Garantia constitueix un compromís entre Hidráulicas HMT, S.A. i el Comprador d’una mercaderia i  no es pot cedir a tercers.
 • La Garantia contempla exclusivament la reparació o, si és necessari, la substitució de les peces avariades sense incloure el cost de la mà d’ obra necessària per realitzar-la, així com el transport i l’embalatge de la bomba o materials en qüestió.
 • Sempre estarà subjecta al reconeixement del Departament Tècnic d’ Hidráulicas HMT, S.A. Aquest Departament no ha concedit a cap tercer la possibilitat de prendre en el seu lloc una decisió sobre la Garantia.
 • No dona lloc a cap indemnització.
 • Queden totalment excloses les garanties corresponents a la part elèctrica dels motors.
 • No serà admesa en els següents casos: manipulació del producte sense autorització prèvia i formal de Hidráulicas HMT, S.A., desgast normal, us inadequat, bombes modificades, peces no fabricades a Hidráulicas HMT, S.A. i bombes no reparades amb recanvis originals.
 • La Garantia obliga a la reposició o reparació de materials defectuosos dins del termini d’un any a partir de l’expedició del producte.
 • Quedarà automàticament suspesa si els materials en tràmit no han estat totalment abonats a Hidráulicas HMT, S.A. dins dels terminis establerts entre la mateixa i el Client.
 • Es tramitarà facilitant totes les dades indicades a la placa d’ identificació del producte que Hidráulicas HMT, S.A. col·loca a totes les seves bombes. Es detallarà també el número i la data d’ emissió de la factura corresponent al producte en qüestió.
 • Per a la validesa de la Garantia, s’haurà de notificar dins dels 10 dies següents a l’aparició de l’anomalia.
 • En cas de desacord, el Client i Hidráulicas HMT, S.A. accepten la jurisdicció dels tribunals de Granollers (Barcelona).

 

HIDRAULICAS HMT, S.A. es reserva el dret d’ introduir qualsevol modificació a les dades, especificacions o preus inclosos en aquesta tarifa, sense previ avís i sense que es derivi cap obligació.